ethylene oxide sterilization safety

pre: key mysql
next: druid github